Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2024
Dịch vụ MyTV
Dịch vụ Internet
Dịch vụ Di động
Dịch vụ Cố định
Truyền số liệu

VNPT ERP - Hệ thống quản lý cán bộ công chức viên chức

02-22-2019 11:34:29 GMT+7
|

Hệ thống quản lý cán bộ đầy đủ, chính xác thông tin quản lý đa dạng

VNPT ERP - Hệ thống quản lý cán bộ công chức viên chức
- Quản lý thông tin cán bộ đầy đủ, chính xác: Thông tin quản lý đa dạng, Yêu cầu các cán bộ nhập thông tin theo một chuẩn dữ liệu nhất định, nhiều dữ liệu được danh mục hóa
- Quản lý nghiệp vụ đầy đủ: từ việc quản lý các thông tin cơ bản các thông tin cố định không thay đổi của mỗi CBCCVC, hệ thống còn quản lý các thông tin dạng quá trình như Quá trình được khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương
- Quy trình nghiệp vụ theo đúng thực tế: Quản lý thông tin chặt chẽ từ khi Tuyển dụng cán bộ vào đơn vị đến khi CB là nhân viên của đơn vị, hệ thống quản lý hồ sơ, quản lý quyết định tuyển dụng/ tiếp nhận hoặc điều chuyển. Trong quá trình công tác, hệ thống cho phép ghi nhận các thông tin về bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật nếu có,…
- Liên kết chặt chẽ giữa các chức năng: CB phụ trách về tuyển dụng sau khi cập nhật thông tin hồ sơ của các ứng viên thì CB phòng tổ chức thừa hưởng kết quả chuyển hồ sơ Ứng viên thành hồ sơ CBCCVC sau đó cập nhật thông tin bổ sung cho các hồ sơ này, các cán bộ phụ trách về đào tạo, chấm công, lương, thi, bình xét đánh giá sẽ thừa hưởng kết quả từ hồ sơ, biến động lao động để thực hiện các tác nghiệp khác trong quy trình hệ thống.
Ngoài việc có sẵn các báo cáo công chức, viên chức theo quy định hiện tại của BNV, hệ thống cho phép tìm kiếm, lọc nhóm và xuất dữ liệu báo cáo theo các tiêu chí mong muốn.

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp
Báo hỏng máy